Pratite nas

  

O NAMA

Udruženje “Union Art” osnovano je s namerom da se udruže stvaraoci iz najrazličitijih oblasti i pravaca umetnosti. Smisao te sinteze je da se kroz saglasja pojedinačnih autentičnih kreativnih izraza, stvaraju zajednička dela koja neće biti samo prost zbir individualnih pregalačkih segmenata, nego i, nadamo se, potpuno novi umetnički kvalitet.

Kroz saradnju kreativaca iz književnosti, muzike, scenske i likovne umetnosti, stripa i filma, naše udruženje istražuje nove vidove izražavanja i stvara nove forme. Međutim, nastojimo da ovu sinergiju primenimo, ne samo za stvaranje umetničkih dela, već i za poboljšanje kvaliteta svakodnevnog života, u najvećoj meri u kojoj to umetnost može da učini.

Naša namera je da, uvek kad možemo, skrenemo pažnju na neke društvene probleme i odnose i da na originalan i atraktivan način, kroz konkretne akcije i kampanje, povežemo ljude i tako damo svoj doprinos ulepšavanju života i razvoju građanskog društva uopšte.

Iz gore navedenog, vidi se da je naše udruženje “Union Art” naširoko otvoreno za najrazličitije vrste saradnje, kako sa pojedincima, tako i sa umetničkim i drugim organizacijama civilnog društva..

IZ STATUTA “UNION ARTA”

Ciljevi radi kojih se osniva

Član 3.
Ciljevi Udruženja su:

  • unapređivanje svih vrsta umetničkog stvaralaštva;
  • osmišljavanje, stvaranje i realizacija umetničkih dela, sa posebnim naglaskom na humorističke forme koje će biti zanimljive i držati na okupu celu porodicu, kao jedan od veoma važnih stubova društva;
  • edukacija građana, a posebno dece i mladih, o značaju umetnosti i kulture kao obogaćenja života;
  • razvoj kreativnih ideja, posebno dece i mladih;
  • uključivanje što većeg broja dece i mladih u umetničke projekte Udruženja i na taj način, odvajanje pionira i omladine od štetnih uticaja ulice;
  • vođenje brige o zaštiti moralnih i materijalnih autorskih prava svojih članova;
  • razvoj kulture uopšte.